FIASCO MAGAZINE – TROUBLES TRANSITION – GYOME DOS SANTOS